گرافیک محیطی: ساختمان ها و تابلوها - قسمت دوم


گرافیک محیطی: ساختمان ها و تابلوها - قسمت دوم

مقاله ای با موضوع گرافیک محیطی


تابلوها از نظر نوع کاربرد دو نوع هستند: 1. تابلوی بیرونی  Outside Signage 2. تابلوهای داخلی  Inside Signage 1. تابلوهای بیرونی می تواند شامل موارد زیر باشد:: تابلوهای راه نما در محوطه ی بیرونی (تصویر 52 )                                                                              تصویر52 تابلوهای سردر ورودی ( تصویر 53 )                                                                [...]  
» [ ادامه مطلب ]

گرافیک محیطی: ساختمان ها و تابلوها - قسمت اول


گرافیک محیطی: ساختمان ها و تابلوها - قسمت اول

مقاله ای با موضوع گرافیک محیطی


مقدمه طراحی تابلو دل مشغولی من در بیست سال گذشته بوده است و هر چه بیش تر به آن می اندیشم، از بی توجهی ای که نسبت به این مقوله ی گرافیک روا داشته می شود، بیشتر متأسف می شوم.طراحی تابلو فصل مشترکی است میان معماری و گرافیک. این فصل اشتراک بدین معنی است که مقوله ی طراحی تابلو هم از جانب جامعه ی طراحان گرافیک از یک سو و هم از جانب معماران [...]  
» [ ادامه مطلب ]