دانلود افزونه رندرینگ کرونا برای سینمافوردی - Corona Renderer v11 HF2 for Cinema 4D + v10.x-v4.x


دانلود افزونه رندرینگ کرونا برای سینمافوردی - Corona Renderer v11 HF2 for Cinema 4D + v10.x-v4.x

افزونه رندرینگ کرونا برای سینمافوردی Corona Renderer v11 HF2 for Cinema 4D + v10.x-v4.x


Corona Renderer یک ابزار رندرینگ است که میتوان گفت امروزه جزء موفق ترین و بهترین موتور های رندر موجود در جهان قرار گرفته است و تمرکز اصلی آن بر سرعت عملیات رندرینگ می باشد. همچنین ویرایشگر تصویر Corona امکان کار کردن با تصاویر در خارج از برنامه های 3D را فراهم میکند. با توجه به اینکه Corona از قدرت CPU برای پردازش استفاده می کند، تنظیم یک صحنه آنقدر ساده است که هر کسی میتواند بدون نیاز به دانش بسیار زیاد از آن استفاده کند. در قبال آن، کیفیتی که بدست خواهید آورد نیز خیره کننده خواهد بود.

قابلیت های کلیدی پلاگین Corona Renderer:
- تولید رندر های واقعی با کیفیت بالا
- پیکربندی آسان و عملکرد سریع برای رسیدن به محصول نهایی
- ادغام با Cinema 4D
- مبتنی بر CPU و مستقل از محدودیت های GPU
- حذف نویز و کاهش تعداد Pass های مورد نیاز برای دریافت یک تصویر بدون نویز
- و ...

 

سیستم مورد نیاز

System Requirements of Corona v8 HF1:
Basic Facts
- Corona Renderer is entirely CPU-based (with optionalGPU denoising which requires a compatible NVIDIA GPU)
- Offers unbiased and biased rendering
- The two commercially available plugins work with 3ds Max and Cinema 40

Hardware Requirements
- For Corona Renderer 2 and newer, you will need a CPU that supports the SSE4.Iinstruction set (any processor from within thelast 10 years).Here is a list of compatible CPUs.
- To use our optionalFast Preview Denoiser (NVIDIA OptiX), you need an NVIDIA GPU with Maxwell or newer architecture and the newest GPU driver.Not all mobile GPUs are supported.
Note:this denoiser type is optional, and Corona Renderer willwork f ine even if ifs not installed (tor exampleif youare using an AMO or integrated GPU).We also offer a High Quality denoiser, which utilizes purely the CPU, and this denoiser can be used on any computer which can run Corona Renderer.
- There are nofurther specific hardware requirements.

Software Requirements
3dsMax version
- Autodesk 3ds Max x64 version 2014-2023
- 64-bit Microsoft Windows (8, 8.1, 10, 11)
- Installation requires administrator privileges
- Distributed rendering also requires Autodesk Backburner, available for free from Autodesk

Cinema 4D version
- 64-bit MAXON Cinema 40 R14-R26
- 64-bit Microsoft Windows (8, 8.1, 10, 11) or macOS (10.14 or newer)
- Installation requires administrator privileges

GPU Denoiser
- To ensure smooth operation and best performance of our Fast Preview Denoiser (NVIDIA OptiX),
please make sure youare using the newest driver available for your graphics card.The drivers can  be downloaded from nvidia.com.

Requirements for Corona Renderer 7 HF2:
Basic Facts
- Corona Renderer is entirely CPU based (with optional GPU denoisingwh ich requires a compatible NVIDIA GPU)
- Offers unbiased and biased rendering
- The two commercia lly available plugins work with 3ds Max and Cinema 40

Hardware  Requirements
- For Corona Renderer 2 and newer.you will need a CPU that supports the SSE4.1instruction set (any processor from within the last 10 years).
- To use our optionalFast Preview Denoiser (NVIDIA OptiX).you need an NVIDIA GPU with Maxwell or newer architecture and the newest GPU driver.Not all mobile GPUs are supported.

Note: this denoiser type is optional, and Corona Renderer willwork fine even if it's not installed (for example if you are using an AMO or integrated GPU).We also offer a High Qua lity denoiser. wh ich utilizes purely the CPU.and this denoiser can be used on any computer which can run Corona Renderer.
- There are no further specific hardware requirements.

Software  Requirements
Cinema 4D version
- 64-bit MAXON Cinema 40 R14-R25
- 64-bit Microsoft Windows (7, 8, 8.1, 10, 11) or macOS (10.14 or newer)
- Installation requires administrator privileges

GPU Denoiser
- To ensure smooth operation and best performance of our Fast Preview Denoiser (NVIDIA OptiXJ, please make sure you are using the newest driver available foryour graphics card.


Requirements for Corona Renderer 6 HF2:
Basic Facts
- Corona Renderer is entirely CPU based (with optional GPU denoising which requires a compatible NVIDIA GPU)
- Offers unbiased and biased rendering
- The two commercially available plugins work with 3ds Max and Cinema 4D
Hardware Requirements
- For Corona Renderer 2 and newer, you will need a CPU that supports the SSE4.1 instruction set (any processor from within the last 10 years).
- To use our optional Fast Preview Denoiser (NVIDIA OptiX), you need an NVIDIA GPU with Maxwell or newer architecture and the newest GPU driver. Not all mobile GPUs are supported.
- Note: this denoiser type is optional, and Corona Renderer will work fine even if it's not installed (for example if you are using an AMD or integrated GPU). We also offer a High Quality denoiser, which utilizes purely the CPU, and this denoiser can be used on any computer which can run Corona Renderer.
- There are no further specific hardware requirements.

Software Requirements
Cinema 4D version
- 64-bit MAXON Cinema 4D R14-S24
- 64-bit Microsoft Windows (7, 8, 8.1, 10) or macOS (10.7 or newer)
- Installation requires administrator privileges

Standalone
- 64-bit Microsoft Windows (7, 8, 8.1, 10)

GPU Denoiser
- To ensure smooth operation and best performance of our Fast Preview Denoiser (NVIDIA OptiX), please make sure you are using the newest driver available for your graphics card.


Hardware Requirements For Corona Renderer 4
- For Corona Renderer 4, you will need a CPU that supports the SSE4.1 instruction set (any processor from within the last 10 years).
- To use our optional Fast Preview Denoiser (NVIDIA OptiX), you need an NVIDIA GPU with Maxwell or newer architecture and the newest GPU driver. Not all mobile GPUs are supported.
Note: this denoiser type is optional, and Corona Renderer will work fine even if it's not installed (for example if you are using an AMD or integrated GPU). We also offer a High Quality denoiser, which utilizes purely the CPU, and this denoiser can be used on any computer which can run Corona Renderer.
- There are no further specific hardware requirements.

Software Requirements MAXON Cinema 4D version
- Cinema 4D version: MAXON Cinema 4D R14-R21
- 64-bit Microsoft Windows (7, 8, 8.1, 10)
- Installation requires administrator privileges
- Distributed rendering also requires matching Backburner version
- GPU Denoiser: to ensure smooth operation and best performance of our Fast Preview Denoiser (NVIDIA OptiX), please make sure you are using the newest driver available for your graphics card.

 

راهنمای نصب

با استفاده از راهنمایی های درون فایل Read Me.txt اقدام به نصب نرم افزار کنید.