آموزش فلش درس ششم - نماد یا Symbol و ایجاد آن در فلش


آموزش فلش درس ششم - نماد یا Symbol و ایجاد آن در فلش

آشنایی بل نماد یا Symbol در فلش
نماد و ایجاد آن

نماد می تواند یک شیء، دکمه و یا movie clip باشد که کاربر یک بار آن را در برنامه ایجاد می کند و بارها می تواند نماد ایجاد شده را در پروژه ها استفاده نماید. اشیای تبدیل شده به نماد، در پنل Library قرار می گیرند و این پنل به عنوان یک کتابخانه و محل نگهداری نماد عمل می کند. نماد کپی شده در فلش instance نام دارد. Instance، می تواند از لحاظ رنگ، اندازه و خصوصیات دیگر متفاوت از نماد اصلی باشد. ویرایش نماد اصلی، تمام نمادهای (instance) کپی شده را تغییر می دهد. استفاده از نماد، حجم فایل را کاهش داده و همچنین سرعت اجرای یک فایل SWF را افزایش می دهد. پس از توضیح مختصری درباره نماد، در ادامه شما را با روش ایجاد نماد آشنا خواهم کرد.

ایجاد نماد (symbol): برای ایجاد نماد از شیء یا اشیای انتخاب شده، یکی از کارهای زیر را انجام دهید: